ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย ตั้งอยู่ เลขที่ 430/1-2  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038421316  โทรสาร  03837 3334 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งเมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2515 โดย นายบุญส่วน  หนองใหญ่ เป็นผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการ นายสุวัฒน์   หนองใหญ่  เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ.2524
นายสุวิทย์  หนองใหญ่ 
เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2528
นายสุวัฒน์   หนองใหญ่ 
เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2531
เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากชื่อเดิม "อนุบาลพัทธยาอรุโณทัย" เป็น "พัทธยาอรุโณทัย"
พ.ศ.2534
ได้เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จากนายบุญส่วน   หนองใหญ่ เป็น นายสุวัฒน์   หนองใหญ่
พ.ศ. 2537
นายสุวัฒน์   หนองใหญ่ ได้รับโอนโรงเรียนจาก นายบุญส่วน  หนองใหญ่
จึงมีการเปลี่ยนแปลง โดย นายสุวัฒน์  หนองใหญ่ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
และ นายจิรศักดิ์   ศรไชย เป็นครูใหญ่ 
พ.ศ.  2548
มีการเปลี่ยนแปลง นางวราพร   จันทร์เดช ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่และผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานของโรงเรียน ในระยะแรกได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล
และในปี พ.ศ. 2522 ได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6และขอขยายเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 55 ตารางวา