คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสมคิด ศรไชย

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจีระนันท์ ศรีจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรุจิเลข ศรีตะลา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจินตหรา อามาตรมนตรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิไลพร ทองพีระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวประภัสสร บัวคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพนัชกร สมหวาน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวระพีพรรณ วิจิรัมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3