คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสมคิด ศรไชย

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวรุจิเลข ศรีตะลา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวพนัชกร สมหวาน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจีระนันท์ ศรีจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิไลพร ทองพีระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุวรรณา ชูนวน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจินตหรา อามาตรมนตรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกุสุมา คงท่าค้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวระพีพรรณ วิจิรัมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวประภัสสร บัวคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1