คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสมคิด ศรไชย

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวรุจิเลข ศรีตะลา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพนัชกร สมหวาน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจีระนันท์ ศรีจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิไลพร ทองพีระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจินตหรา อามาตรมนตรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวระพีพรรณ วิจิรัมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวประภัสสร บัวคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1