กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอาฑิตยา ดวงกันยา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจักรินทร์ ห้วยไผ่
ครู

นาวสาวนันท์นภัส สมบัติวงค์
ครู

นางสาวศรารัตน์ รักษาบุญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเสาวลักษณ์ สายเมฆ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนันทนา กระจ่างวรรณ์
ครู

นางสาวชวัลลักษณ์ ขันคำ
ครู