ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอฑิตยา ดวงกันยา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจักรินทร์ ห้วยไผ่

นาวสาวนันท์นภัส สมบัติวงค์

นางสาวศรารัตน์ รักษาบุญ

นางสาวเสาวลักษณ์ สายเมฆ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปุณณดา ศรีทะวงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนันทนา กระจ่างวรรณ์

นางสาวนัดฐริการ์ พูลเพิ่ม