กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรารัตน์ รักษาบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายจักรินทร์ ห้วยไผ่
ครู

นางสาวชวัลลักษณ์ ขันคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวมณีรัตน์ ศรีวรกุล
ครู

นางสาวนารี ผูกสัมพันธ์
ครู