ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายฤทธิพร พึ่งอยู่

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางลักขณา นามณีวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธัญณิชา อุปะทะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมนัสชา พลราช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอนัญญา กาวิระมูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพวงทอง พันอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรรษา จันทร์สิงรณ์

นางสาวชุรีพร วุฒิสาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลลิตา สิงห์มี