กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฤทธิพร พึ่งอยู่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลักขณา นามะณีวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอนัญญา กาวิละมูล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพวงทอง พันอินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลลิตา สิงห์มี
ครู

นางสาวนิลรัตน์ บุญเลี้ยง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุภาพร เฉื่อยนอก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3