กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฤทธิพร พึ่งอยู่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกรรณษมา พึ่งอยู่
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุภาพร เฉื่อยนอก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพวงทอง พันอินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางลักขณา นามะณีวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิลรัตน์ บุญเลี้ยง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอนัญญา กาวิละมูล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลลิตา สิงห์มี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1