กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจิราภรณ์ สีคำทา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3