อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
   “โรงเรียนส่งเสริมสุนทรียภาพ”
  อัตลักษณ์
   “ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬา”