ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิชัย ไชยคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวชินภรณ์ คำหาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายบดินทร์ ครูเอิน