พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจ
1.  พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและทันสมัย
2.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
3.  พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.  พัฒนานักเรียนให้ทักษะด้านดนตรีและกีฬา  มีพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างสมดุล
5.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชน องค์กรอื่นและศิษย์เก่าในการพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
1. เด็กและผู้เรียนมีผลพัฒนาการและผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกระดับพัฒนาการและรายวิชา
2. ผู้เรียน มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียน มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4. ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้เรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้าน ดนตรี และกีฬา         
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีครูพอเพียง หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี
7.  สถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มีเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
8. ผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา และครู มีคุณธรรม จริยธรรม
9.  สถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อม ใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคที่สะอาด ปลอดภัยอย่างเพียงพอ
10. สถานศึกษา มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
11. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน