ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนุช พรหมพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจันทร์ จิราเพ็งถา

นายจิรศักดิ์ ศรชัย

นางณัฎฐพัชร ทองทวี

นางสาวปวีณา ชาวสวน

นางสาวกรองแก้ว เพ็รชกล้า

นางสาวพัชนิดา พูลเพิ่ม