กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนุช พรหมพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจันทร์จิรา เพ็งถา
ครู

นายจิรศักดิ์ ศรไชย
ครู

นางณัฎฐพัชร ทองทวี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปวีณา ชาวสวน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกุสุมา คงท่าค้อ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายสาธิต พลนามอินทร์
ครู