กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนุช พรหมพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจันทร์จิรา เพ็งถา
ครู

นายจิรศักดิ์ ศรไชย
ครู

นางณัฎฐพัชร ทองทวี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปวีณา ชาวสวน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกรองแก้ว เพ็รชกล้า
ครู

นางสาวพรรษา จันทร์สิงขรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2