วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน
"วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาล้ำ ค้ำชูไทย"
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนระดับปฐมวัย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างสมดุลรักษ์ความเป็นไทยใช้ความพอเพียงและร่วมใจกับชุมชน
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแหล่งเรียนรู้  ผู้เรียนมี ทักษะด้านดนตรีและกีฬา รักษ์ความเป็นไทย ใช้ความพอเพียง ร่วมใจกับชุมชน