กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัชกร รักษาคม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรรณิดา บัวทองหลาง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชรี ด่านลำมะจาก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชินภรณ์ คำหาญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววินิธา มูลวงศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวยุรวรรณ จันทะแพน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลธิชา มนจิ้งหรีด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายชัยรัตน์ ค้าไม้
ครู