ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัชกร รักษาคม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยรัตน์ ค้าไม้

นางสาวยุรวรรณ จันทะแพน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววนิธาม มูลวงศรี

นางสาวนิลรัตน์ บุญเลี้ยง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุพรพรรณาลักษณ์ ทองยศ

นางสาวชลธิชา มนจิ้งหรีด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3