ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพร มากนวล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางกรรศมา พึ่งอยู่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายบุญยงค์ เกิดสันโดด

นางสาวชวัลลักษณ์ ขันคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเพ็ญประกาย ชัชวาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิรินธร ทองปั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกชามาศ ทับน้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1