กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพร มากนวล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางกรรณศมา พึ่งอยู่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายบุญยงค์ เกิดสันโดด

นางสาวเพ็ญประกาย ชัชวาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศิรินธร ทองปั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกชามาศ ทับน้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจันทร์เพ็ญ คุ้มสุวรรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1