กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพร มากนวล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเพ็ญประกาย ชัชวาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกชามาศ ทับน้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิรินธร ทองปั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายบุญยงค์ เกิดสันโดด
ครู