กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชุมพล ตลอดไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวผุสดี วงษ์สูง
ครู

นางบุญญานุช หนองใหญ่
ครู

นายดลทชา ประกาศวุฒิชน
ครู

นายจตุรธัช พรหมพล
ครู