ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชุมพล ตลอดไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวผุสดี วงษ์สูง

นางบุญญานุช หนองใหญ่

นางสาวสุภาพร เฉื่อยนอก

นางสาวจันทร์เพ็ญ คุ้มสุวรรณ์

นายดลทชา ประกาศวุฒิชน

นายจตุรธัช พรหมพล